Cennik reklam i ogłoszeń

Cennik reklam - obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Podane ceny są cenami netto.

część stronyczarno-białypełen kolor
1/112 655,00 zł15 432,00 zł
Junior Page7 100,00 zł8 660,00 zł
1/26 320,00 zł7 717,00 zł
1/34 219,00 zł5 144,00 zł
1/43 196,00 zł3 897,00 zł
1/62 130,00 zł2 598,00 zł
1/81 596,00 zł1 948,00 zł

Rabaty od wielkości pola zadruku liczone w skali rocznej:

500 mm1000 mm3000 mm6000 mm9000 mm12000 mm
3%5%10%15%20%25%

Strona tytułowa (I, III i IV okładka) + 20% od ceny podstawowej. Miejsce uprzywilejowane + 5% od ceny podstawowej

Ceny reklam w 2 i 3 kolorach na indywidualne zapytanie.

część stronypole zadruku
1/11080 mm
3/4810 mm
Junior Page606 mm
1/2540 mm
1/3360 mm
1/4270 mm
1/6180 mm
1/8135 mm

Przykład na 11 reklam o powierzchni 1/2 str. 11 x 540 mm = 5940 mm | co daje 15% rabat

Zlecenie na 8 reklam o powierzchni 1/8 str. 8x 135 mm = 1080 mm | co daje 10% rabat
 

Cennik ogłoszeń - obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Podane ceny są cenami netto.

kupno/sprzedaż
maszyn używanych

kupno/sprzedaż maszyn nowych/
giełda części i podzespołów

kontakty
handlowe

1 mm wys. szpalty
cena: 6,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 11,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 7,00 netto

Rabaty za ilość powtórzeń. Rabaty obowiązują w danym roku kalendarzowym.

x3x6x12x24
5%10%15%20%


Cennik Direct Mailing - obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Podane ceny są cenami netto.

Direct Mailing to działanie reklamowe oparte na przesyłkach pocztowych z wykorzystaniem określonej bazy adresowej. Jeśli posiadacie Państwo produkt lub usługę, z którą chcielibyście dotrzeć do określonej grupy klientów, mailing będzie dla Was doskonałym, a zarazem skutecznym narzędziem. Korespondencja tradycyjna jest szybką formą kontaktu firm z klientem.

Posiadamy na bieżąco aktualizowaną bazę adresową ponad 22 000 gospodarstw powyżej 50 ha.

Zestawienie gospodarstw rolnych z podziałem na powierzchnię i województwa (kryteria wyszukiwania wg: powierzchni gospodarstw, województw):

województwo1 - 30 ha31 - 50 hapowyżej 50 ha
dolnośląskie10 4835 2222 111
kujawsko-pomorskie11 2948 1931 964
lubelskie13 5023 7521 182
lubuskie1 9432 3221 373
łódzkie21 1124 464862
małopolskie3 128982511
mazowieckie2 37211 4282 120
opolskie4 0113 6731 302
podkarpackie1 7351 070572
podlaskie21 81412 5231 128
pomorskie8 2815 1282 628
śląskie2 2361 302742
świętokrzyskie6 1421 472404
warmińsko-mazurskie10 8778 6652 460
wielkopolskie17 72313 1333 137
zachodnio-pomorskie4 7803 3042 873
razem:141 43386 63325 369

Zajmujemy się pełną obsługą i organizacją akcji direct mailingowych.

 • wykorzystanie adresów do akcji direct mailing 150 € / 500 szt.
 • opłata pocztowa zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na 2019 r.
 • etykiety z nadrukiem adresowym - 0,30 zł / szt.
 • foliowanie - 0,20 zł / szt.

 

Ogólne warunki realizacji:

 1. Wydawnictwo zapewnia nienaganną jakość zamieszczanych ogłoszeń i reklam.
 2. Jeśli z winy wydawnictwa wystąpi błąd w ogłoszeniu, zobowiązane jest ono do zamieszczenia poprawnego tekstu ogłoszenia w najbliższym wydaniu czasopisma lub udzielenia określonego rabatu. Inna forma odpowiedzialności jest wykluczona.
 3. W przypadku gdy zleceniodawca zauważy błąd w druku swojego ogłoszenia, ma prawo do zgłoszenia roszczeń w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy z redakcją.
 4. Reklamodawca otrzymuje prawo do upustu proporcjonalnie do faktycznej ilości ogłoszeń ukazujących się w ciągu 1 roku, jeśli w odpowiednim czasie dokonał zlecenia upoważniającego redakcję do udzielenia mu takiego rabatu.
 5. Rabat udzielony zleceniodawcy z tytuły zamieszczonej reklamy lub ogłoszenia obowiązuje tylko w danym roku.
 6. Redakcja ma prawo odmówić zleceniodawcy przyjęcia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść wykracza poza charakter tego pisma.
 7. Wydawnictwo nie daje gwarancji, że przyjęte ogłoszenie ukaże się w określonym miejscu czasopisma, chyba że zleceniodawca dokładnie je określi.
 8. Nie wyklucza się negocjacji współubiegających się o ściśle określone miejsce reklamy.
 9. Wydruki próbne dostarcza się tylko na wyraźne życzenie zleceniodawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za naniesione przez siebie poprawki na wydrukach. Jeśli nie zostaną one odesłane do redakcji w ściśle określonym terminie, uważa się, że zezwolenie na druk zostało udzielone.
 10. Jeśli zleceniodawca nie określi wielkości ogłoszenia, to za podstawę naliczenia ceny bierze się faktyczną wysokość przesłanego przedruku.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany uregulować należność po otrzymaniu faktury za zrealizowane zamówienie w terminie określonym w fakturze.
 12. W razie zwłoki w płatności nalicza się odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień. Wydawnictwo może też wstrzymać realizację zlecenia do czasu uregulowania zaległej należności. W przypadku upadłości firmy traci ona prawo do przyznanego wcześniej rabatu.
 13. Po wydrukowaniu ogłoszenia wydawnictwo przesyła bezpłatnie zleceniodawcy egzemplarz pisma, w którym zostało ono zamieszczone.
 14. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane z przyczyn, za które wydawnictwo nie odpowiada, to zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić wydawnictwu różnicę między udzielonym już upustem a faktycznie mu przysługującym.
 15. Koszty znaczących zmian pierwotnie uzgodnionego zlecenia oraz dostarczonych materiałów poligraficznych i rysunków ponosi zleceniodawca.

 

Dodatkowe warunki wydawnictwa

 1. W przypadku zmiany cen ogłoszeń nowe warunki wchodzą natychmiast w życie, nawet w stosunku do bieżących zleceń, o ile nie dokonano wyraźnie innego uzgodnienia.
 2. Prawo do upustu dla reklamodawcy ustalone w pkt. 3 ogólnych warunków handlowych wygasa, jeśli nie skorzysta on z tego prawa najpóźniej jeden miesiąc po upływie terminu rocznego, za który mu ten upust przysługuje. Reklamodawca musi udokumentować swoje prawo do upustu. Dodatkowe wynagrodzenie może zostać zaksięgowane na jego dobro na bieżące lub przyszłe ogłoszenia. 
 3. Za ogłoszenia lub zmiany, które dokonane zostały telefonicznie, wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności.
 4. Jeśli w materiałach poligraficznych nie od razu daje się rozpoznać ewentualne usterki, lub dostrzeżone zostaną dopiero w procesie drukowania, to reklamodawca w razie niewystarczającego przedruku nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu. Za terminowe dostarczanie tekstów ogłoszeń i materiałów poligraficznych odpowiada reklamodawca.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia otrzymanych materiałów poligraficznych agencjom reklamowym i innym wydawnictwom.
 6. W przypadku sytuacji i zdarzeń losowych niezawinionych w żaden sposób przez wydawnictwo zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń z tytułu poniesionych strat.
 7. W przypadku rezygnacji z dokonanego wcześniej zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić wydawnictwo o zaistniałej sytuacji na 30 dni przed terminem jego realizacji, a jeśli dotyczy to zlecenia na uprzywilejowane miejsce - na 3 miesiące przed terminem.
 8. Reklamacje wszelkiego rodzaju należy składać w ciągu 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia lub po otrzymaniu faktury (rachunku).
 9. Wydawnictwo ma oprawo w szczególnych okolicznościach żądać zapłaty przed terminem publikacji ogłoszenia lub żądać najpierw uregulowania wcześniejszych zobowiązań wobec wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo ma prawo odesłać ofertę skierowaną na szyfr zleceniodawcy, jeśli nie jest ona związana z treścią zamieszczonego ogłoszenia. Wydawnictwo ma prawo do otwierania ofert przesłanych na szyfr i zobowiązane jest przekazać je zleceniodawcy.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sąd w miejscu siedziby wydawnictwa (Sąd Rejonowy w Kole - Polska).