Cennik reklam i ogłoszeń

Cennik reklam - obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Podane ceny są cenami netto.

część stronyczarno-białypełen kolor
1/112 287,00 zł14 983,00 zł
3/49 214,00 zł11 238,00 zł
Junior Page6 894,00 zł8 407,00 zł
1/26 138,00 zł7 492,00 zł
1/34 096,00 zł4 994,00 zł
1/43 073,00 zł3 747,00 zł
1/62 048,00 zł2 498,00 zł
1/81 535,00 zł1 873,00 zł

Rabaty od wielkości pola zadruku liczone w skali rocznej:

500 mm1000 mm3000 mm6000 mm9000 mm12000 mm
3%5%10%15%20%25%

Strona tytułowa (I, III i IV okładka) + 20% od ceny podstawowej. Miejsce uprzywilejowane + 5% od ceny podstawowej

Ceny reklam w 2 i 3 kolorach na indywidualne zapytanie.

część stronypole zadruku
1/11080 mm
3/4810 mm
Junior Page606 mm
1/2540 mm
1/3360 mm
1/4270 mm
1/6180 mm
1/8135 mm

Przykład na 11 reklam o powierzchni 1/2 str. 11 x 540 mm = 5940 mm | co daje 15% rabat

Zlecenie na 8 reklam o powierzchni 1/8 str. 8x 135 mm = 1080 mm | co daje 10% rabat
 

Cennik ogłoszeń - obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Podane ceny są cenami netto.

kupno/sprzedaż
maszyn używanych

kupno/sprzedaż maszyn nowych/
giełda części i podzespołów

kontakty
handlowe

1 mm wys. szpalty
cena: 6,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 11,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 7,00 netto

Rabaty za ilość powtórzeń. Rabaty obowiązują w danym roku kalendarzowym.

x3x6x12x24
5%10%15%20%


Cennik Direct Mailing - obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Podane ceny są cenami netto.

Direct Mailing to działanie reklamowe oparte na przesyłkach pocztowych z wykorzystaniem określonej bazy adresowej. Jeśli posiadacie Państwo produkt lub usługę, z którą chcielibyście dotrzeć do określonej grupy klientów, mailing będzie dla Was doskonałym, a zarazem skutecznym narzędziem. Korespondencja tradycyjna jest szybką formą kontaktu firm z klientem.

Posiadamy na bieżąco aktualizowaną bazę adresową ponad 22 000 gospodarstw powyżej 50 ha.

Zestawienie gospodarstw rolnych z podziałem na powierzchnię i województwa (kryteria wyszukiwania wg: powierzchni gospodarstw, województw):

województwo1 - 30 ha31 - 50 hapowyżej 50 ha
dolnośląskie10 3145 1642 067
kujawsko-pomorskie11 2238 1111 855
lubelskie13 4623 6421 111
lubuskie1 8872 2731 242
łódzkie20 9224 393794
małopolskie3 044848462
mazowieckie2 32811 2722 004
opolskie3 8723 4141 237
podkarpackie1 615969513
podlaskie20 58412 3121 084
pomorskie8 2175 0172 478
śląskie2 1671 201707
świętokrzyskie5 9221 422367
warmińsko-mazurskie10 4848 4562 394
wielkopolskie17 21113 0263 012
zachodnio-pomorskie4 5113 2082 715
razem:137 76384 72824 042

Zajmujemy się pełną obsługą i organizacją akcji direct mailingowych.

 • wykorzystanie adresów do akcji direct mailing 150 € / 500 szt.
 • opłata pocztowa zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na 2018 r.
 • etykiety z nadrukiem adresowym - 0,30 zł / szt.
 • foliowanie - 0,20 zł / szt.

 

Ogólne warunki realizacji:

 1. Wydawnictwo zapewnia nienaganną jakość zamieszczanych ogłoszeń i reklam.
 2. Jeśli z winy wydawnictwa wystąpi błąd w ogłoszeniu, zobowiązane jest ono do zamieszczenia poprawnego tekstu ogłoszenia w najbliższym wydaniu czasopisma lub udzielenia określonego rabatu. Inna forma odpowiedzialności jest wykluczona.
 3. W przypadku gdy zleceniodawca zauważy błąd w druku swojego ogłoszenia, ma prawo do zgłoszenia roszczeń w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy z redakcją.
 4. Reklamodawca otrzymuje prawo do upustu proporcjonalnie do faktycznej ilości ogłoszeń ukazujących się w ciągu 1 roku, jeśli w odpowiednim czasie dokonał zlecenia upoważniającego redakcję do udzielenia mu takiego rabatu.
 5. Rabat udzielony zleceniodawcy z tytuły zamieszczonej reklamy lub ogłoszenia obowiązuje tylko w danym roku.
 6. Redakcja ma prawo odmówić zleceniodawcy przyjęcia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść wykracza poza charakter tego pisma.
 7. Wydawnictwo nie daje gwarancji, że przyjęte ogłoszenie ukaże się w określonym miejscu czasopisma, chyba że zleceniodawca dokładnie je określi.
 8. Nie wyklucza się negocjacji współubiegających się o ściśle określone miejsce reklamy.
 9. Wydruki próbne dostarcza się tylko na wyraźne życzenie zleceniodawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za naniesione przez siebie poprawki na wydrukach. Jeśli nie zostaną one odesłane do redakcji w ściśle określonym terminie, uważa się, że zezwolenie na druk zostało udzielone.
 10. Jeśli zleceniodawca nie określi wielkości ogłoszenia, to za podstawę naliczenia ceny bierze się faktyczną wysokość przesłanego przedruku.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany uregulować należność po otrzymaniu faktury za zrealizowane zamówienie w terminie określonym w fakturze.
 12. W razie zwłoki w płatności nalicza się odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień. Wydawnictwo może też wstrzymać realizację zlecenia do czasu uregulowania zaległej należności. W przypadku upadłości firmy traci ona prawo do przyznanego wcześniej rabatu.
 13. Po wydrukowaniu ogłoszenia wydawnictwo przesyła bezpłatnie zleceniodawcy egzemplarz pisma, w którym zostało ono zamieszczone.
 14. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane z przyczyn, za które wydawnictwo nie odpowiada, to zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić wydawnictwu różnicę między udzielonym już upustem a faktycznie mu przysługującym.
 15. Koszty znaczących zmian pierwotnie uzgodnionego zlecenia oraz dostarczonych materiałów poligraficznych i rysunków ponosi zleceniodawca.

 

Dodatkowe warunki wydawnictwa

 1. W przypadku zmiany cen ogłoszeń nowe warunki wchodzą natychmiast w życie, nawet w stosunku do bieżących zleceń, o ile nie dokonano wyraźnie innego uzgodnienia.
 2. Prawo do upustu dla reklamodawcy ustalone w pkt. 3 ogólnych warunków handlowych wygasa, jeśli nie skorzysta on z tego prawa najpóźniej jeden miesiąc po upływie terminu rocznego, za który mu ten upust przysługuje. Reklamodawca musi udokumentować swoje prawo do upustu. Dodatkowe wynagrodzenie może zostać zaksięgowane na jego dobro na bieżące lub przyszłe ogłoszenia. 
 3. Za ogłoszenia lub zmiany, które dokonane zostały telefonicznie, wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności.
 4. Jeśli w materiałach poligraficznych nie od razu daje się rozpoznać ewentualne usterki, lub dostrzeżone zostaną dopiero w procesie drukowania, to reklamodawca w razie niewystarczającego przedruku nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu. Za terminowe dostarczanie tekstów ogłoszeń i materiałów poligraficznych odpowiada reklamodawca.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia otrzymanych materiałów poligraficznych agencjom reklamowym i innym wydawnictwom.
 6. W przypadku sytuacji i zdarzeń losowych niezawinionych w żaden sposób przez wydawnictwo zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń z tytułu poniesionych strat.
 7. W przypadku rezygnacji z dokonanego wcześniej zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić wydawnictwo o zaistniałej sytuacji na 30 dni przed terminem jego realizacji, a jeśli dotyczy to zlecenia na uprzywilejowane miejsce - na 3 miesiące przed terminem.
 8. Reklamacje wszelkiego rodzaju należy składać w ciągu 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia lub po otrzymaniu faktury (rachunku).
 9. Wydawnictwo ma oprawo w szczególnych okolicznościach żądać zapłaty przed terminem publikacji ogłoszenia lub żądać najpierw uregulowania wcześniejszych zobowiązań wobec wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo ma prawo odesłać ofertę skierowaną na szyfr zleceniodawcy, jeśli nie jest ona związana z treścią zamieszczonego ogłoszenia. Wydawnictwo ma prawo do otwierania ofert przesłanych na szyfr i zobowiązane jest przekazać je zleceniodawcy.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sąd w miejscu siedziby wydawnictwa (Sąd Rejonowy w Kole - Polska).