Cennik reklam - obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Podane ceny są cenami netto.

 

część stronypełen kolor
1/121 683,00 zł
Junior Page12 168,00 zł
1/210 844,00 zł
1/37 227,00 zł
1/45 475,00 zł
1/63 652,00 zł
1/82 737,00 zł

 


 

Artykuł sponsorowany

część stronypełen kolor
1/1 (4000 znaków + 2 zdjęcia)12 960,00 zł

 


 

Insert do czasopisma

 • wkładka do 50g - 1,20 zł / szt

Strona tytułowa (I, III i IV okładka) + 20% od ceny podstawowej. 

 


 

Cennik ogłoszeń - obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Podane ceny są cenami netto.

 

Cena za 1 mm wysokości ogłoszenia16,00 zł 
Przykładowe moduły:
45x60 mm960,00 zł
94x40 mm1 280,00 zł
192x20 mm1 280,00 zł
94x67,5 mm2 160,00 zł
94x90 mm2 880,00 zł
94x135 mm4 320,00 zł

 


 

Rabaty za ilość powtórzeń. Rabaty obowiązują w danym roku kalendarzowym.

x3x6x15x24
5%10%15%20%

 


 


Cennik Direct Mailing - obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Podane ceny są cenami netto.

Direct Mailing to działanie reklamowe oparte na przesyłkach pocztowych z wykorzystaniem określonej bazy adresowej. Jeśli posiadacie Państwo produkt lub usługę, z którą chcielibyście dotrzeć do określonej grupy klientów, mailing będzie dla Was doskonałym, a zarazem skutecznym narzędziem. Korespondencja tradycyjna jest szybką formą kontaktu firm z klientem.

Posiadamy na bieżąco aktualizowaną bazę adresową ponad 22 000 gospodarstw powyżej 50 ha.

Zestawienie gospodarstw rolnych z podziałem na powierzchnię i województwa (kryteria wyszukiwania wg: powierzchni gospodarstw, województw):

województwo1 - 30 ha31 - 50 hapowyżej 50 ha
dolnośląskie10 6115 3142 231
kujawsko-pomorskie11 3528 2212 045
lubelskie13 6283 8211 211
lubuskie1 9802 3821 412
łódzkie21 4424 504921
małopolskie3 2541 015550
mazowieckie2 46011 6732 279
opolskie4 0523 7581 394
podkarpackie1 7581 142615
podlaskie22 12212 7031 194
pomorskie8 3255 2312 690
śląskie2 2531 374776
świętokrzyskie6 2711 542425
warmińsko-mazurskie11 0218 8112 543
wielkopolskie17 90413 4263 197
zachodnio-pomorskie4 8723 4182 988
razem:143 30588 33526 471

Wysyłka insertów - wkładek

 • do 50g - cena 1,20 zł / szt

Zajmujemy się pełną obsługą i organizacją akcji direct mailingowych.

 • wykorzystanie adresów do akcji direct mailing 170 € / 500 szt.
 • opłata pocztowa zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na 2023 r.
 • etykiety z nadrukiem adresowym - 0,40 zł / szt.
 • foliowanie - 0,40 zł / szt.

Możliwość innych form wysyłki: koperty, paczki.

 

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Wydawnictwo zapewnia nienaganną jakość zamieszczanych ogłoszeń i reklam.
 2. Jeśli z winy wydawnictwa wystąpi błąd w ogłoszeniu, zobowiązane jest ono do zamieszczenia poprawnego tekstu ogłoszenia w najbliższym wydaniu czasopisma lub udzielenia określonego rabatu. Inna forma odpowiedzialności jest wykluczona.
 3. W przypadku gdy zleceniodawca zauważy błąd w druku swojego ogłoszenia, ma prawo do zgłoszenia roszczeń w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy z redakcją.
 4. Reklamodawca otrzymuje prawo do upustu proporcjonalnie do faktycznej ilości ogłoszeń ukazujących się w ciągu 1 roku, jeśli w odpowiednim czasie dokonał zlecenia upoważniającego redakcję do udzielenia mu takiego rabatu.
 5. Rabat udzielony zleceniodawcy z tytuły zamieszczonej reklamy lub ogłoszenia obowiązuje tylko w danym roku.
 6. Redakcja ma prawo odmówić zleceniodawcy przyjęcia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść wykracza poza charakter tego pisma.
 7. Wydawnictwo nie daje gwarancji, że przyjęte ogłoszenie ukaże się w określonym miejscu czasopisma, chyba że zleceniodawca dokładnie je określi.
 8. Nie wyklucza się negocjacji współubiegających się o ściśle określone miejsce reklamy.
 9. Wydruki próbne dostarcza się tylko na wyraźne życzenie zleceniodawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za naniesione przez siebie poprawki na wydrukach. Jeśli nie zostaną one odesłane do redakcji w ściśle określonym terminie, uważa się, że zezwolenie na druk zostało udzielone.
 10. Jeśli zleceniodawca nie określi wielkości ogłoszenia, to za podstawę naliczenia ceny bierze się faktyczną wysokość przesłanego przedruku.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany uregulować należność po otrzymaniu faktury za zrealizowane zamówienie w terminie określonym w fakturze.
 12. W razie zwłoki w płatności nalicza się odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień. Wydawnictwo może też wstrzymać realizację zlecenia do czasu uregulowania zaległej należności. W przypadku upadłości firmy traci ona prawo do przyznanego wcześniej rabatu.
 13. Po wydrukowaniu ogłoszenia wydawnictwo przesyła bezpłatnie zleceniodawcy egzemplarz pisma, w którym zostało ono zamieszczone.
 14. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane z przyczyn, za które wydawnictwo nie odpowiada, to zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić wydawnictwu różnicę między udzielonym już upustem a faktycznie mu przysługującym.
 15. Koszty znaczących zmian pierwotnie uzgodnionego zlecenia oraz dostarczonych materiałów poligraficznych i rysunków ponosi zleceniodawca.
 16. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają i ustalają, iż Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich spraw i roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem lub realizacją niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 17. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji. W przypadku niepoinformowania Strony o dokonanej zmianie adresu wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie na adresy wskazane powyżej będą uznane za skutecznie doręczone, a adresy powyżej wskazane będą uznawane za aktualne adresy korespondencyjne i przebywania pozwanego zgodnie z art. 1391 § 2 k.p.c.
 18. Umowa dowodowa zgodna z art. 4589 k.p.c. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany, wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron ponad osnowy dokumentów przedłożonych w sprawie, a w szczególności dowód z przesłuchania świadków nie może zastępować dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy należnych mu kwot, za który to dokument uznawać należy potwierdzenie dokonania i zaksięgowania przelewu bankowego lub dokument KP lub pisemne oświadczenia osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru świadczeń od Kupującego.
 19. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany potwierdzeniem należnych Sprzedawcy od Kupującego kwot jest wystawiona faktura VAT nie wymagająca podpisu żadnej ze stron, a dla stwierdzenia faktu wydania towaru Kupującemu i ilości wydanego towaru wystarczająca jest dokument odbioru towaru (WZ) podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz Kupującego. Dlatego też na okoliczności powyżej wskazane strony zgodnie wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron albo dowodu z innych dokumentów niż wyżej wymienione dokumenty.

 

Dodatkowe warunki wydawnictwa

 1. W przypadku zmiany cen ogłoszeń nowe warunki wchodzą natychmiast w życie, nawet w stosunku do bieżących zleceń, o ile nie dokonano wyraźnie innego uzgodnienia.
 2. Prawo do upustu dla reklamodawcy ustalone w pkt. 3 ogólnych warunków handlowych wygasa, jeśli nie skorzysta on z tego prawa najpóźniej jeden miesiąc po upływie terminu rocznego, za który mu ten upust przysługuje. Reklamodawca musi udokumentować swoje prawo do upustu. Dodatkowe wynagrodzenie może zostać zaksięgowane na jego dobro na bieżące lub przyszłe ogłoszenia. 
 3. Za ogłoszenia lub zmiany, które dokonane zostały telefonicznie, wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności.
 4. Jeśli w materiałach poligraficznych nie od razu daje się rozpoznać ewentualne usterki, lub dostrzeżone zostaną dopiero w procesie drukowania, to reklamodawca w razie niewystarczającego przedruku nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu. Za terminowe dostarczanie tekstów ogłoszeń i materiałów poligraficznych odpowiada reklamodawca.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia otrzymanych materiałów poligraficznych agencjom reklamowym i innym wydawnictwom.
 6. W przypadku sytuacji i zdarzeń losowych niezawinionych w żaden sposób przez wydawnictwo zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń z tytułu poniesionych strat.
 7. W przypadku rezygnacji z dokonanego wcześniej zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić wydawnictwo o zaistniałej sytuacji na 30 dni przed terminem jego realizacji, a jeśli dotyczy to zlecenia na uprzywilejowane miejsce - na 3 miesiące przed terminem.
 8. Reklamacje wszelkiego rodzaju należy składać w ciągu 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia lub po otrzymaniu faktury (rachunku).
 9. Wydawnictwo ma oprawo w szczególnych okolicznościach żądać zapłaty przed terminem publikacji ogłoszenia lub żądać najpierw uregulowania wcześniejszych zobowiązań wobec wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo ma prawo odesłać ofertę skierowaną na szyfr zleceniodawcy, jeśli nie jest ona związana z treścią zamieszczonego ogłoszenia. Wydawnictwo ma prawo do otwierania ofert przesłanych na szyfr i zobowiązane jest przekazać je zleceniodawcy.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sąd w miejscu siedziby wydawnictwa (Sąd Rejonowy w Kole - Polska).
Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.