Cennik reklam - obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Podane ceny są cenami netto.

część stronyczarno-białypełen kolor
1/1

13 360,00 zł

16 291,00 zł
Junior Page7 496,00 zł9 142,00 zł
1/26 672,00 zł8 147,00 zł
1/34 454,00 zł5 430,00 zł
1/43 374,00 zł4 114,00 zł
1/62 249,00 zł2 744,00 zł
1/81 685,00 zł2 056,00 zł

Rabaty od wielkości pola zadruku liczone w skali rocznej:

500 mm1000 mm3000 mm6000 mm9000 mm12000 mm
3%5%10%15%20%25%

Strona tytułowa (I, III i IV okładka) + 20% od ceny podstawowej. Miejsce uprzywilejowane + 5% od ceny podstawowej

Ceny reklam w 2 i 3 kolorach na indywidualne zapytanie.

część stronypole zadruku
1/11080 mm
3/4810 mm
Junior Page606 mm
1/2540 mm
1/3360 mm
1/4270 mm
1/6180 mm
1/8135 mm

Przykład na 11 reklam o powierzchni 1/2 str. 11 x 540 mm = 5940 mm | co daje 15% rabat

Zlecenie na 8 reklam o powierzchni 1/8 str. 8x 135 mm = 1080 mm | co daje 10% rabat
 

Cennik ogłoszeń - obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Podane ceny są cenami netto.

kupno/sprzedaż
maszyn używanych

kupno/sprzedaż maszyn nowych/
giełda części i podzespołów

kontakty
handlowe

1 mm wys. szpalty
cena: 6,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 12,00 netto

1 mm wys. szpalty
cena: 7,00 netto

Rabaty za ilość powtórzeń. Rabaty obowiązują w danym roku kalendarzowym.

x3x6x12x24
5%10%15%20%


Cennik Direct Mailing - obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Podane ceny są cenami netto.

Direct Mailing to działanie reklamowe oparte na przesyłkach pocztowych z wykorzystaniem określonej bazy adresowej. Jeśli posiadacie Państwo produkt lub usługę, z którą chcielibyście dotrzeć do określonej grupy klientów, mailing będzie dla Was doskonałym, a zarazem skutecznym narzędziem. Korespondencja tradycyjna jest szybką formą kontaktu firm z klientem.

Posiadamy na bieżąco aktualizowaną bazę adresową ponad 22 000 gospodarstw powyżej 50 ha.

Zestawienie gospodarstw rolnych z podziałem na powierzchnię i województwa (kryteria wyszukiwania wg: powierzchni gospodarstw, województw):

województwo1 - 30 ha31 - 50 hapowyżej 50 ha
dolnośląskie10 5125 2882 214
kujawsko-pomorskie11 3138 1552 004
lubelskie13 5543 7841 197
lubuskie1 9572 3591 384
łódzkie21 1444 478885
małopolskie3 204995525
mazowieckie2 41511 5472 149
opolskie4 0453 7151 319
podkarpackie1 7541 114587
podlaskie22 05412 6041 147
pomorskie8 3145 1882 654
śląskie2 2471 344759
świętokrzyskie6 2211 505414
warmińsko-mazurskie10 9448 7542 489
wielkopolskie17 86513 2223 169
zachodnio-pomorskie4 8413 3782 908
razem:142 38487 43025 804

Zajmujemy się pełną obsługą i organizacją akcji direct mailingowych.

 • wykorzystanie adresów do akcji direct mailing 150 € / 500 szt.
 • opłata pocztowa zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej na 2021 r.
 • etykiety z nadrukiem adresowym - 0,30 zł / szt.
 • foliowanie - 0,20 zł / szt.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Wydawnictwo zapewnia nienaganną jakość zamieszczanych ogłoszeń i reklam.
 2. Jeśli z winy wydawnictwa wystąpi błąd w ogłoszeniu, zobowiązane jest ono do zamieszczenia poprawnego tekstu ogłoszenia w najbliższym wydaniu czasopisma lub udzielenia określonego rabatu. Inna forma odpowiedzialności jest wykluczona.
 3. W przypadku gdy zleceniodawca zauważy błąd w druku swojego ogłoszenia, ma prawo do zgłoszenia roszczeń w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy z redakcją.
 4. Reklamodawca otrzymuje prawo do upustu proporcjonalnie do faktycznej ilości ogłoszeń ukazujących się w ciągu 1 roku, jeśli w odpowiednim czasie dokonał zlecenia upoważniającego redakcję do udzielenia mu takiego rabatu.
 5. Rabat udzielony zleceniodawcy z tytuły zamieszczonej reklamy lub ogłoszenia obowiązuje tylko w danym roku.
 6. Redakcja ma prawo odmówić zleceniodawcy przyjęcia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść wykracza poza charakter tego pisma.
 7. Wydawnictwo nie daje gwarancji, że przyjęte ogłoszenie ukaże się w określonym miejscu czasopisma, chyba że zleceniodawca dokładnie je określi.
 8. Nie wyklucza się negocjacji współubiegających się o ściśle określone miejsce reklamy.
 9. Wydruki próbne dostarcza się tylko na wyraźne życzenie zleceniodawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za naniesione przez siebie poprawki na wydrukach. Jeśli nie zostaną one odesłane do redakcji w ściśle określonym terminie, uważa się, że zezwolenie na druk zostało udzielone.
 10. Jeśli zleceniodawca nie określi wielkości ogłoszenia, to za podstawę naliczenia ceny bierze się faktyczną wysokość przesłanego przedruku.
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany uregulować należność po otrzymaniu faktury za zrealizowane zamówienie w terminie określonym w fakturze.
 12. W razie zwłoki w płatności nalicza się odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień. Wydawnictwo może też wstrzymać realizację zlecenia do czasu uregulowania zaległej należności. W przypadku upadłości firmy traci ona prawo do przyznanego wcześniej rabatu.
 13. Po wydrukowaniu ogłoszenia wydawnictwo przesyła bezpłatnie zleceniodawcy egzemplarz pisma, w którym zostało ono zamieszczone.
 14. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane z przyczyn, za które wydawnictwo nie odpowiada, to zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić wydawnictwu różnicę między udzielonym już upustem a faktycznie mu przysługującym.
 15. Koszty znaczących zmian pierwotnie uzgodnionego zlecenia oraz dostarczonych materiałów poligraficznych i rysunków ponosi zleceniodawca.
 16. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają i ustalają, iż Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich spraw i roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem lub realizacją niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 17. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji. W przypadku niepoinformowania Strony o dokonanej zmianie adresu wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie na adresy wskazane powyżej będą uznane za skutecznie doręczone, a adresy powyżej wskazane będą uznawane za aktualne adresy korespondencyjne i przebywania pozwanego zgodnie z art. 1391 § 2 k.p.c.
 18. Umowa dowodowa zgodna z art. 4589 k.p.c. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany, wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron ponad osnowy dokumentów przedłożonych w sprawie, a w szczególności dowód z przesłuchania świadków nie może zastępować dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy należnych mu kwot, za który to dokument uznawać należy potwierdzenie dokonania i zaksięgowania przelewu bankowego lub dokument KP lub pisemne oświadczenia osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru świadczeń od Kupującego.
 19. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany potwierdzeniem należnych Sprzedawcy od Kupującego kwot jest wystawiona faktura VAT nie wymagająca podpisu żadnej ze stron, a dla stwierdzenia faktu wydania towaru Kupującemu i ilości wydanego towaru wystarczająca jest dokument odbioru towaru (WZ) podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz Kupującego. Dlatego też na okoliczności powyżej wskazane strony zgodnie wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron albo dowodu z innych dokumentów niż wyżej wymienione dokumenty.

 

Dodatkowe warunki wydawnictwa

 1. W przypadku zmiany cen ogłoszeń nowe warunki wchodzą natychmiast w życie, nawet w stosunku do bieżących zleceń, o ile nie dokonano wyraźnie innego uzgodnienia.
 2. Prawo do upustu dla reklamodawcy ustalone w pkt. 3 ogólnych warunków handlowych wygasa, jeśli nie skorzysta on z tego prawa najpóźniej jeden miesiąc po upływie terminu rocznego, za który mu ten upust przysługuje. Reklamodawca musi udokumentować swoje prawo do upustu. Dodatkowe wynagrodzenie może zostać zaksięgowane na jego dobro na bieżące lub przyszłe ogłoszenia. 
 3. Za ogłoszenia lub zmiany, które dokonane zostały telefonicznie, wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności.
 4. Jeśli w materiałach poligraficznych nie od razu daje się rozpoznać ewentualne usterki, lub dostrzeżone zostaną dopiero w procesie drukowania, to reklamodawca w razie niewystarczającego przedruku nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu. Za terminowe dostarczanie tekstów ogłoszeń i materiałów poligraficznych odpowiada reklamodawca.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia otrzymanych materiałów poligraficznych agencjom reklamowym i innym wydawnictwom.
 6. W przypadku sytuacji i zdarzeń losowych niezawinionych w żaden sposób przez wydawnictwo zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń z tytułu poniesionych strat.
 7. W przypadku rezygnacji z dokonanego wcześniej zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić wydawnictwo o zaistniałej sytuacji na 30 dni przed terminem jego realizacji, a jeśli dotyczy to zlecenia na uprzywilejowane miejsce - na 3 miesiące przed terminem.
 8. Reklamacje wszelkiego rodzaju należy składać w ciągu 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia lub po otrzymaniu faktury (rachunku).
 9. Wydawnictwo ma oprawo w szczególnych okolicznościach żądać zapłaty przed terminem publikacji ogłoszenia lub żądać najpierw uregulowania wcześniejszych zobowiązań wobec wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo ma prawo odesłać ofertę skierowaną na szyfr zleceniodawcy, jeśli nie jest ona związana z treścią zamieszczonego ogłoszenia. Wydawnictwo ma prawo do otwierania ofert przesłanych na szyfr i zobowiązane jest przekazać je zleceniodawcy.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sąd w miejscu siedziby wydawnictwa (Sąd Rejonowy w Kole - Polska).
Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.