[ATR] Aktualności Kariera w rolnictwie

WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ ROLNICZĄ

Data publikacji:

Przemysł maszyn rolniczych rozwija się bardzo dynamicznie, korzystając z różnych obszarów wiedzy. Ciągniki i maszyny rolnicze coraz częściej określamy jako inteligentne i dlatego mówimy o inteligentnym rolnictwie, albo o Rolnictwie 4.0. Używamy też angielskiego odpowiednika tej nazwy, czyli Smart Farming.

W wydajnej eksploatacji nowoczesnych ciągników i innowacyjnych maszyn z pewnością przyda się wiedza. Dziś wiedza i umiejętność jej wykorzystania to czynnik przewagi. Ta przewaga przedkłada się na lepszy wynik produkcyjny, a ten po prostu na większą efektywność ekonomiczną. Warto więc studiować inżynierię rolniczą.

Przemysł maszyn rolniczych rozwija się bardzo dynamicznie, korzystając z różnych obszarów wiedzy. Ciągniki i maszyny rolnicze coraz częściej określamy jako inteligentne i dlatego mówimy o inteligentnym rolnictwie, albo o Rolnictwie 4.0. Używamy też angielskiego odpowiednika tej nazwy, czyli Smart Farming. W wydajnej eksploatacji nowoczesnych ciągników i innowacyjnych maszyn z pewnością przyda się wiedza. Dziś wiedza i umiejętność jej wykorzystania to czynnik przewagi. Ta przewaga przedkłada się na lepszy wynik produkcyjny, a ten po prostu na większą efektywność ekonomiczną. Warto więc studiować inżynierię rolniczą.

Studia z tego zakresu na naszych uniwersytetach przyrodniczych odbywają się zarówno pod tradycyjną nazwą technika rolnicza i leśna (UP we Wrocławiu, UR w Krakowie), jak i nowymi nazwami: inżynieria systemów biotechnicznych SGGW w Warszawie, inżyniera rolnicza (UP w Poznaniu), inżynieria rolnicza i leśna (UP w Lublinie), inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych oraz inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (UWM Olsztyn). Poniżej krótka informacja o tych kierunkach na poszczególnych uczelniach.

Inżyniera rolnicza - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studenci kierunku inżynieria rolnicza większość zajęć mają w Instytucie Inżynierii Biosystemów, który studia w tym zakresie prowadzi już ponad 50 lat. Ośrodek poznański był pierwszymi w kraju, prowadzącym studia wtedy pod nazwą mechanizacja rolnictwa. Później wraz z rozwojem przemysłu ciągników i maszyn rolniczych kierunek zmienił nazwę na technika rolnicza i leśna, a od kilka lat nowa nazwa kierunku to inżynieria rolnicza. Nowa nazwa kierunku lepiej oddaje to, co obecnie dzieje w obszarze techniki i technologii produkcji rolniczej, czyli coraz większy udział zawansowanych i złożonych systemów mechatronicznych. Działając więc w branży maszyn rolniczych dobry inżynier musi mieć wiedzę i doświadczenie obejmujące nie tylko podstawy produkcji rolniczej, czy mechanikę, ale również elektronikę, automatykę i informatykę, ponieważ nowoczesne maszyny coraz szybciej stają się jeżdżącymi komputerami.

Studia przygotowują absolwentów do użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych. Po studiach absolwent może pracować jako doradca klienta w przedsiębiorstwach handlowych, być inżynierem serwisu, możesz prowadzić działalność usługową dla rolnictwa i jego otoczenia oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, a magisterskie 3 semestry.

Zainteresowanym informatyką, w szczególności stosowaną w rolnictwie Instytut proponuje studia na kierunku informatyka stosowana, a pragnącym samodzielnie i twórczo wykorzystywać niekonwencjonalne źródła energii - kierunek ekoenergetyka. Absolwenci wszystkich kierunków studiów Wydziału posiadają kwalifikacje rolnicze! Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną.

Inżynieria systemów biotechnicznych - Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie, studia I stopnia

Kierunek inżynieria systemów biotechnicznych prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie od 2015 r. jako naturalna kontynuacja kierunku technika rolnicza i leśna. Przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, lub fizyka.

System biotechniczny w kontekście prezentowanego kierunku należy rozumieć jako układ trzech wzajemnie powiązanych ze sobą czynników: człowiek, środowisko, maszyna. Zatem inżynieria systemów biotechnicznych dotyczy projektowania, produkowania i kontrolowania procesów i obiektów, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku. Za obszar funkcjonowania systemów biotechnicznych uznaje się zarówno środowisko przyrodnicze jak też systemy produkcyjne, w których poddawane są obróbce surowce pochodzenia biologicznego. Kierunek zawiera elementy związane z konstrukcją, budową i eksploatacją obiektów technicznych oraz maszyn. Koncepcja kształcenia skoncentrowana jest na tym, aby absolwent kierunku był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych.

Program studiów przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą być zatrudniani: w przemyśle maszynowym oraz pokrewnych, w zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych prowadzone są jako 7. semestralne studia w formie stacjonarnej. Od 5. semestru studenci wybierają jeden z dwóch modułów: projektowanie maszyn roboczych lub systemy techniczne i informatyczne.

Technika rolnicza i leśna - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studia I stopnia

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Studia I stopnia mają charakter studiów inżynierskich. Od roku akademickiego 2021/2022 planowane jest uruchomienie zmodyfikowanego kierunku pod nazwą Agroinżynieria. Zmiany będą dotyczyły głównie unowocześnienia treści programowych w taki sposób, aby studenci mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem rolniczym oraz aktualnymi technologiami wykorzystywanymi w rolnictwie precyzyjnym.

Kandydat na studia musi mieć zaliczony egzamin maturalny. W procesie rekrutacyjnym bierzemy pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: języka polskiego i języka obcego oraz jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka i matematyka.

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania zróżnicowanych zadań w obszarze inżynierii rolniczej mającej zastosowanie zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją, eksploatacją i modernizacją zaplecza technicznego dla rolnictwa. Jest także przygotowany do pracy w jednostkach administracyjnych, gospodarczych i doradczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, przyrodnicza oraz umiejętności organizacyjne w zakresie wykorzystania środków technicznych w rolnictwie. Absolwent znajdzie zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach z branży rolniczej, rolno-spożywczej i przemysłowej, w przedsiębiorstwach świadczących usługi dla gospodarstw rolnych oraz jako specjalista ds. dystrybucji i serwisu maszyn i pojazdów rolniczych.

Technika rolnicza i leśna - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, studia I i II stopnia

Kandydat przystępujący do procesu rekrutacji na studia stacjonarne I-go stopnia musi spełnić kryteria formalne, tj. posiadać świadectwo dojrzałości. Nabór na studia stacjonarne II-go stopnia i ustalenie listy rankingowej odbywa się na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Absolwent studiów inżynierskich potrafi rozwiązywać współczesne i przyszłościowe zadania inżynierskie, ukierunkowane na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Uzyskane zaś umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w rolnictwie, może wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do stosowania nowych technologii przetwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Posiada umiejętności z zakresu techniki, technologii i sterowania procesami produkcyjnymi, zastosowania informatyki, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, konstruowania i eksploatowania urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Korzystając z programów CAD potrafi samodzielnie sporządzić dokumentację projektową konstrukcji maszyn. Posiada umiejętności użytkowania techniki satelitarnej w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego (w tym programów GPS i GIS). Student ma możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych SEP - Grupa G1/Eksploatacja. Absolwent studiów II stopnia ma także wiedzę z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Ponadto, absolwent może pracować w zakładach prowadzących dystrybucję sprzętu rolniczego, serwisant maszyn i ciągników rolniczych, w dużych gospodarstwach rolniczych oraz jako inżynier działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Może także podejmować pracę w sektorze energetycznym, w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach produkcji biomasy i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wielu absolwentów prowadzi własne gospodarstwa, firmy serwisu technicznego, sprzedaży pojazdów oraz przedsiębiorstwa produkcyjne.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych - Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Kandydat uzupełnia w systemie Internetowe Rekrutacja Kandydatów przedmioty kwalifikacyjne. Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Uwzględniane przedmioty podczas rekrutacji to (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów): biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, do wyboru przez kandydata) i matematyka.

Absolwent kierunku studiów inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy techniki wykorzystywane w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego, pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Jest przygotowany w zakresie stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wspierających przemysł rolno-spożywczy i leśny. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z zasadami prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego. Ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we własnym gospodarstwie rolnym, w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn, w zakładach produkcyjnych a także w punktach sprzedaży sprzętu technicznego dla rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa żywności i innych działów gospodarki. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy oraz w szkolnictwie zawodowym.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińskio-Mazurski w Olsztynie, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Kandydat na studia musi posiadać tytuł inżyniera oraz ukończyć studia pierwszego stopnia na jednym z poniższych kierunków: Edukacja techniczno-informatyczna, Energetyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technika rolnicza i leśna, Technologia drewna, Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów, w ramach określonego limitu miejsc.

Absolwent kierunku studiów inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego. Dysponuje wiedzą na temat odpadów i produktów ubocznych w produkcji rolno-spożywczej i potrafi zaplanować ich zagospodarowanie. Posiada wiedzę dotyczącą źródeł energii, zasad jej wytwarzania oraz umie bilansować i racjonalnie gospodarować energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania i stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce w produkcji rolno-spożywczej. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Inżynieria rolnicza i leśna - Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, studia stopnia, stacjonarne i nie stacjonarne, specjalności: technika motoryzacyjna i energetyka, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka, inżynieria żywności

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia. Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną.

Absolwenci kierunku studiów Inżynieria rolnicza i leśna są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Absolwenci zdobywają ogólną wiedzę techniczną z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółową wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa, eksploatowaniem maszyn i pojazdów rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych i spożywczych.

Absolwent specjalności technika motoryzacyjna i energetyka posiada w szczególności wiedzę i umiejętności w zakresie elektrotechniki i elektroniki samochodowej, silników spalinowych, a także podwozi i nadwozi pojazdów. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie i leśnictwie, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji. Mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych, w firmach transportowych i spedycyjnych, w zakładach naprawczo-usługowych i serwisach samochodowych.
Absolwent specjalności odnawialne źródła energii i ekoenergetyka posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu produkcji biopaliw, roślin energetycznych, odnawialnych źródeł energii, a także umiejętności projektowania technologii przetwarzania surowców rolniczych, spożywczych i leśnych na cele energetyczne. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją biomasy, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych, a także przedsiębiorstwach produkcji urządzeń i systemów OZE.

Absolwent specjalności inżynieria żywności zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw, surowców zwierzęcych i innych produktów rolniczych oraz wiedzę i umiejętności projektowania procesów technologicznych przetwórstwa żywności, ich prowadzenia oraz optymalizacji. Przygotuje to absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz obrotem żywności.

Absolwent kierunku inżynieria rolnicza i leśna może podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką. Absolwenci są również przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych, a także do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i energetyki.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia się na studiach drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych, np. transport i logistyka, inżynieria przemysłu spożywczego.

 

Pobierz magazyn

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.