Gospodarka i rolnictwo

Sprawy rolnictwa na posiedzeniach komisji Sejmowych w czasie 51 posiedzenia Sejmu RP

Data publikacji:

W poniedziałek 6 listopada 2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk nr 1946) w zakresie części budżetowej 32 – Rolnictwo. Po wysłuchaniu pana Jacka Boguckiego sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dysponenta ww. części budżetowej i ożywionej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Upoważniono pana posła Jerzego Małeckiego do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

W tym samym dniu połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Spraw Energii i Skarbu Państwa przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1975). Uzasadnienie projektu przedstawił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej pan Piotr Naimski. Projekt ma na celu ułatwienie realizacji zadań statutowych, w tym prowadzenie inwestycji związanych z budową oraz prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury strategicznej, spółkom przesyłowym Skarbu Państwa poprzez zapewnienia im możliwości nabywania praw do nieruchomości rolnych. Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Na sprawozdawcę wybrano pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

W środę 8 listopada 2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech poinformowała, że do dnia 6 listopada br. na terytorium Polski stwierdzono łącznie 103 ogniska ASF oraz 572 przypadki ASF u dzików na obszarach województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W gospodarstwach, w których rozpoznano ogniska ASF podjęte zostały czynności związane z likwidacją choroby, co spowodowało wygaszenie sześciu ognisk w woj. mazowieckim, 15 ognisk w woj. podlaskim oraz 50 w woj. lubelskim. Wobec epizoocji podejmowane są również działania wspomagające producentów świń. W tej chwili jest procedowane rozporządzenie wykonawcze do Rozp. KE z 11 września 2017 r. dotyczące środków nadzwyczajnych dla wstrzymania produkcji świń na określonych obszarach Polski. Rozporządzenie dotyczy gospodarstw, które posiadają do 50 świń. Polska proponowała znacznie większy zakres wsparcia, ale pomimo negocjacji KE nie wyraziła zgody na dostęp do wsparcia gospodarstw o większej liczbie świń i argumentowała swoją decyzję danymi o największej liczbie przypadków szerzenia się ASF w małych gospodarstwach. W sposób ciągły prowadzone są intensywne akcje poszukiwania i utylizacji padłych dzików na terenach bezpośrednio zagrożonych wystąpieniem choroby. W dyskusji przedstawiciele środowisk społecznych domagali się zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby, przyspieszenia prac nad ustawą Prawo łowieckie, która dotyczy okręgów łowieckich. Rolnicy wnosili iż odstrzał dzików jest prowadzony w powolnym tempie głównie z przyczyny ograniczonych pojemności chłodni i postulowali o wprowadzenie metody skutecznej utylizacji, pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego dzików, i pokrycia jej kosztów z budżetu. Pojemność chłodni jest niewystarczająca po napełnieniu chłodni odstrzał dzików jest wstrzymywany i wznawiany dopiero do otrzymania wyniku badania - negatywnego lub pozytywnego, pozwalającego na opróżnienie chłodni. Rolnicy pytali również o wypłaty za odszkodowania dla rolników na Podlasiu, które z niewiadomych przyczyn zostały wstrzymane. Pani minister zapewniła o uruchomienia dopłat w najbliższym czasie.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o. i funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Zbigniew Babalski. Prezes zarządu spółki Elewarr pan Bogdan Drechna poinformował o sytuacji finansowej i możliwościach działania spółki przypominając, że przynosiła straty w 2013 r. - 13 mln zł, w 2014 r. – 6,3 mln zł, a w 2015 – 412 tys. zł. W roku obrotowym 1-07-2016/30-06-2017 spółka odnotowała pierwszy od wielu lat zysk 3,5 mln zł. Obecnie główne przychody spółki pochodzą ze sprzedaży hurtowej zbóż i rzepaku oraz usług magazynowania i przechowywania zbóż, rzepaku i kukurydzy na rzecz grup producenckich i podmiotów komercyjnych działając na rzecz budowy terminalu zbożowego w porcie gdańskim. Pełniący obowiązki prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A pan Henryk Wnorowski poinformował, że do podstawowej działalności statutowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A należy przede wszystkim produkcja i sprzedaż cukru w siedmiu cukrowniach należących do spółki, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, sprzedaż nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Podniósł iż od 1 października 2017 r. w Unii Europejskiej zniesiono system kwotowy, ograniczający produkcję a tym samym zwiększona jest konkurencja wśród producentów cukru w UE, powiedział, że spółka w ramach przygotowań do liberalizacji rynku cukru zadecydowała o udziale w terminalu w porcie gdańskim oraz pozostałej infrastruktury, niezbędnej do transportu cukru drogą morską. Inwestycja ma na celu dywersyfikowanie kierunków sprzedaży, otwarcie na nowe perspektywiczne rynki, w szczególności poza kontynent europejski. W trakcie dyskusji posłowie podkreślali, że Elewarr powinien podejmować nowe zadania m.in. organizować rynek produkcji polskiego białka. Poseł przewodniczący pan Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że na bazie tych spółek można budować polski holding spożywczy; dodał, że Polsce jest potrzebny nie tylko port cukrowy, ale generalnie port rolniczy, głównie zbożowy. Strona społeczna zwracała m.in. uwagę na zagrożenia związane ze spadającą ceną cukru i konkurencją ze strony Francji i Niemiec. Pytano o losy akcji KSC i o prywatyzację spółki. Za bardzo korzystne dla KSC uznano pozostawienie dywidendy w rękach spółki.

W czwartek 9 listopada 2017 połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchały informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech poinformowała zebranych iż ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich reguluje sprawy związane z hodowlą zwierząt futerkowych w Polsce. Zgodnie z art. 2 pkt 3 tej ustawy zwierzęta futerkowe utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego są zwierzętami gospodarskimi. Sprawy związane z lokalizacją, budową i eksploatacją obiektów utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym zwierzęta futerkowe, reguluje wiele przepisów, spośród których w zakresie właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostają przepisy regulujące sprawy dotyczące weterynarii, ochrony zwierząt oraz stosowania nawozów. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawują podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii w II połowie 2016 r. organy Inspekcji Weterynaryjnej nadzorowały ogółem 1022 fermy zwierząt futerkowych, w tym 730 ferm mięsożernych zwierząt futerkowych oraz 292 fermy roślinożernych zwierząt futerkowych. Fermy te zlokalizowane były na terenie całego kraju, ale największa ich koncentracja miała miejsce w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. Od początku 2016 r. do chwili obecnej do MRiRW korespondencję nadesłało 2072 przeciwników wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Są to przedstawiciele władz samorządowych, obywatele oraz przedsiębiorcy reprezentujący różne branże. W nadesłanej korespondencji wyrażano sprzeciw wobec wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, podkreślając jednocześnie pozytywne znaczenie ferm tych zwierząt w gminach i ich jednostkach pomocniczych, które reprezentują lub w których prowadzą działalność lub które zamieszkują. W szczególności podkreślane było znaczenie wpływu ferm na zmniejszenie bezrobocia i ogólny rozwój gminy, skutkujący podniesieniem poziomu życia mieszkańców. W dyskusji głos również zabrały osoby opowiadające się za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Argumenty dotyczyły uciążliwości zapachowych dla osób mieszkających w sąsiedztwie ferm i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W tym samym dniu połączone komisje do Spraw Energii i Skarbu Państwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpatrzyły wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 2 poprawki do tego projektu zgłoszone w czasie drugiego czytania przedmiotowej ustawy (druki nr 1975 i 1982). W posiedzeniu uczestniczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej pan Piotr Naimski. Po ożywionej dyskusji połączone komisje odrzuciły zarówno wniosek jak i obie poprawki. Posłem sprawozdawcą wybrano pana Roberta Telusa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.