Gospodarka i rolnictwo

Resort rolnictwa na temat programów wspierających produkcję ekologiczną

Data publikacji:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 września 2017 r., dotyczące utworzenia programów wspierających w zakresie produkcji ekologicznej resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że w celu rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w 2014 r. opracowany został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 — 2020", który jest również jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przedstawia on działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane w celu rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez działania przypisane do siedmiu celów szczegółowych tj.:

  1. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;
  2. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

  1. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;
  2. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;
  3. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych. Każdego roku opracowywane jest sprawozdanie z realizacji „Ramowego Planu Działań...", przedstawiające działania, które wpisują się w ww. cele oraz które służą rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Na stronie internetowej MRiRW dostępne jest sprawozdanie za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz za rok 2016 — materiały dostępne są w zakładce dotyczącej rolnictwa ekologicznego. (http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce)

W odniesieniu do działań wspierających sprzedaż produktów wytwarzanych w systemie rolnictwa ekologicznego informuję, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funkcjonuje działanie ,.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury"- typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" (Szczegółowe warunki określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej. w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dz.U.2016.1230) .W ramach tego działania gmina, powiat lub ich związki mogą otrzymać wsparcie na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Sprzedaż produktów ekologicznych na targowiskach jest dodatkowo punktowana, co powoduje, iż projekty takie mają większą szansę na realizację.
W odniesieniu do działań wspierających promocję produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego wyjaśniam, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funkcjonuje działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych": poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" — typ operacji „ Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych''' (Szczegółowe warunki określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.201 6.1080). W ramach tego działania grupy producentów mogą finansować promocję produktów ekologicznych.
Ponadto Ministerstwo co roku, począwszy od 2004 r. wspiera prowadzenie badań mających na celu doskonalenie technologii produkcji ekologicznej. Badania są realizowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. W 2016 r. dotację otrzymało 30 projektów badawczych na kwotę w wysokości 4,8 mln zł, a w 2017 r. 32 projekty na kwotę 5,8 mln zł. Dotacje udzielane są w ramach tematów i obszarów badawczych określonych na dany rok w Ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.
Szersze informacje na temat wsparcia udzielanego rolnictwu ekologicznemu, można znaleźć we wspomnianych wcześniej sprawozdaniach z realizacji „Ramowego Planu Działań...".

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.