Gospodarka i rolnictwo

Przepisy prawne w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych

Data publikacji:

W związku z pismem KRIR (na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej) dotyczącym zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź resortu rolnictwa

w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 100) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej gospodarka wodna.

Jednocześnie odnosząc się do zgłoszonej propozycji nałożenia na wójtów obowiązku sprawowania nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa przedstawił stanowisko w tej sprawie.

Na etapie prac nad projektem obecnie obowiązującej ustawy - Prawo wodne, MRiRW proponował, aby nadzór nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych zamiast starosty sprawował wójt. Propozycje te nie spotkały się z akceptacją samorządów gminnych. Ostatecznie kompetencje w tym zakresie powierzono nowej jednostce - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich, ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowego zakresy i terminy jego wykonywania. Z uwagi na to, że przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r. w opinii resortu rolnictwie nie jest zasane wprowadzanie zmian w tym zakresie, do czasu oceny funkcjonowania tego przepisu.

Źródło: krir.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.