Gospodarka i rolnictwo

Przekaż gospodarstwo i otrzymaj premię!

Data publikacji:

ARiMR ogłosiła drugi nabór wniosków dla rolników chcących trwale przekazać gospodarstwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Do 24 października br. rolnicy mogą składać wnioski

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która spełnia poniższe warunki:

– jest wpisana do ewidencji producentów;

– jest pełnoletnia;

– uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;

– przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

– po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość pomocy zależy od rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw. Pomoc obliczana jest jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw (1 250 euro). Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.
Otrzymanie wsparcia przysługuje według listy ustalonej na podstawie uzyskanej punktacji. W 2017 roku minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2 punkty. Punkty przyznaje się według kryteriów:

– powierzchnia przekazywanego gospodarstwa – im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha – 1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; powyżej 6 ha – 5 pkt.);

– powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.; 5  do 10 ha – 2 pkt.; powyżej                       10 ha – 1 pkt);

– informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest – rolnik otrzymuje 3 pkt.

Oprócz warunków do spełnienia przez przekazującego gospodarstwo rozporządzenie nakłada obowiązki na gospodarstwo przejmującego. Takim warunkiem jest obowiązek utworzenia odpowiednio dużego gospodarstwa po przejęciu gruntów. Zapis stanowi, że powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, ma być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można też wysłać listem poleconym, nadanym w placówce Poczty Polskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.