[ATR] Gospodarka i rolnictwo PROW

Prace Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji:

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwaliła plan pracy na pierwsze półrocze 2018 r.

Ponadto Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145).

Projekt ma na celu m.in.: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW w formie elektronicznej oraz wprowadzenie możliwości składania w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjne i legislacyjne oraz polegające m.in. na umożliwieniu skorzystania z możliwości niestosowania na poziomie krajowym przepisów dotyczących rolnika aktywnego zawodowo oraz możliwości zwolnienia rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw z obowiązku deklarowania działek rolnych, w odniesieniu do których rolnicy nie wnioskują o płatność. Projekt został przyjęty przez Sejm RP w dniu 10 stycznia br. i przekazany Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi RP.
10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na:

  • wprowadzeniu możliwości wydania decyzji odmownej dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO również w przypadku, jeśli rada powiatu lub sejmik województwa w opinii dla ministra właściwego ds. środowiska odmówiły akceptacji takiego wpisu;
  • zwiększeniu kary pozbawienia wolności z 2 lat do 3 lat za: wprowadzenie do obrotu, zamierzone uwolnienie GMO do środowiska lub bezprawne zamknięte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMM) zaliczanych do II lub IV kategorii.

Komisje przyjęły sprawozdanie (druk 2029 ). Sprawozdawcą został wybrany poseł Jan Duda (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski.
Podczas 55 Posiedzenia Sejmu (9 i 12 stycznia 2018 r. ) obradowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). Podkomisja wprowadziła do projektu liczne poprawki. Na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na środę 24 stycznia 2018 r. odbędzie się czytanie poprawionego projektu ustawy.

Źródło: krir.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.