Gospodarka i rolnictwo

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Data publikacji:

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu KRIR z 13 września 2017 r. dotyczącego utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej, resort rolnictwa poinformował, jakie działania już są realizowane w tym zakresie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz Rolnictwa realizowane jest wsparcie, które obejmuje w szczególności udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin związanych z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia określonych organizmów kwarantannowych takich jak bakterie Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus, lub Ralstonia solanacearum lub wirusa Potato spindle tuber viroid, patogenów mających istotny wpływ na opłacalność i wielkość produkcji w sektorze ziemniaczanym.
Producentowi rolnemu na jego wniosek, po spełnieniu warunków określonych ww. rozporządzeniu, może być udzielona dotacja na pokrycie:

- różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny,

- strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny,

- strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego,

- różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka

wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny,

a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw np. do biogazowni,

- strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny.

Jednocześnie dotacja może być udzielona każdemu producentowi rolnemu, na pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, jeżeli nakaz wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia organizmów kwarantannowych.
W odniesieniu do propozycji utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji zwierzęcej wyjaśniam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za świnie padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu.
Ponadto w związku z afrykańskim pomorem świń wprowadzony został na określonych obszarach Polski program bioasekuracji. Zgodnie z nim świnie mogą być utrzymywane tylko w gospodarstwach spełniających wszystkie wymagania bioasekuracji, określone w przedmiotowym programie.
W każdym przypadku, gdy podmiot nie spełnia ww. wymagań powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunków wrażliwych na ASF lub poddanie tych zwierząt ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nich zwierząt przez czas trwania programu bioasekuracji.
W takiej sytuacji posiadaczowi zwierząt przysługuje odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta bez możliwości ubiegania się o rekompensatę.
Jednocześnie możliwa jest dobrowolna rezygnację z utrzymywania w gospodarstwach świń, w tym ze względów finansowych, przy zapewnieniu takim posiadaczom zwierząt rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń przez czas realizacji programu oraz odszkodowania za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.