[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Obszary wiejskie - Rządowe plany strategii rozwoju obszarów wiejskich

Data publikacji:

Opłacalność produkcji, rozwój infrastruktury, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, sprawna administracja - to cztery filary, na których opierają się projekty "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)" i "Paktu dla obszarów wiejskich 2020 (2030)".

W pierwszym filarze zawarto zagadnienia dotyczące m.in. rozwoju rynków rolnych, dostępu do krajowych i zagranicznych źródeł finansowania rozwoju rolnictwa, przekształcania i powiększania gospodarstw rolnych. Opisano także zadania związane z unowocześnianiem  i wzrostem innowacyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno – spożywczego. Zaproponowano również promowanie nowych modeli współpracy z udziałem grup i organizacji producentów, spółdzielni i innych podmiotów wspierających eksport produktów rolnych.

Drugi filar obejmuje projekty związane z jakością życia i środowiska na obszarach wiejskich. Kluczową kwestią będzie rozwój infrastruktury. Zaplanowano m.in. budowę dróg lokalnych, sieci gazowych oraz polepszenie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Wspierana będzie polityka demograficzna.

Planowana jest również rewitalizacja wsi i małych miast, a także rozwijanie ich turystycznych funkcji. Obszary wiejskie będą promowane zarówno w wymiarze kulturalnym jak i inwestycyjnym.

Trzeci filar stanowią pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Zaplanowano w nim szereg działań mających na celu powstawanie i zagospodarowywanie nowych pozarolniczych miejsc pracy. Promowany będzie rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. Pojawiły się w nim również działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich. Wspierana będzie aktywność grup lokalnych i wspólne działania w formule non-profit.

Czwarty filar dotyczy sprawnej administracji rolnej, zmian instytucjonalnych i organizacyjnych w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Planowana jest dalsza konsolidacja administracji rolnej i systemu urzędowej kontroli żywności.

„Pakt dla obszarów wiejskich 2020 (2030)”jest dokumentem wykonawczym dla Strategii. Projekt wskazuje na prawie 200 programów i działań mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów będących w kompetencjach wszystkich ministrów. Są wśród nich zarówno projekty i działania dedykowane wsi i rolnictwu, jak te o charakterze horyzontalnym, skierowane do całego społeczeństwa. Będą one w przyszłości lepiej ukierunkowane i monitorowane pod kątem realizacji potrzeb terenów wiejskich. Projekt Paktu składa się z tych samych czterech filarów co Strategia.

W pierwszym filarze - poświęconym opłacalności produkcji rolnej - podkreślono rolę płatności bezpośrednich dla wspierania i stabilizowania opłacalności produkcji oraz działania  PROW 2014-2020 na rzecz modernizacji i restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego. Założono także dalsze udzielanie pomocy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej małym gospodarstwom.

W drugim filarze - dotyczącym podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich - przewidziano m.in. kontynuację wypłacania premii dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Realizowane będą także inicjatywy rozwijające infrastrukturę transportową (drogową, kolejową) oraz energetyczną. Założono, że polska wieś ma mieć również dostęp do szerokopasmowego Internetu.

W trzecim filarze postawiono na dalszą realizację np. premii w wysokości 100 tys. zł dla rolników, małżonków rolników i ich domowników na realizację biznesplanu zakładającego utworzenie działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych. Zaproponowano również ułatwienia w dostępie gospodarstw do nowych technologii, co poprawi ich konkurencyjność.

Czwarty filar, poświęcony sprawnej administracji rolnej, skupiony jest wokół skuteczności funkcjonowania instytucji publicznych. Zaplanowano w nim m.in. utworzenie Funduszu Innowacji i Rozwoju. Ma on zapewniać środki krajowe na finansowanie projektów innowacyjnych i rozwojowych w branży rolno-spożywczej, OZE w rolnictwie oraz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.