Gospodarka i rolnictwo

Najważniejsze zmiany w najbliższym naborze na modernizację

Data publikacji:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż w dniu 18 stycznia podana została przez Prezesa Agencji informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji poprawą, jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Nabór wniosków z tego mechanizmu wsparcia prowadzony będzie w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r.
W związku z powyższym poinformowano o najistotniejszych zmianach, jakie zostały wprowadzone w rozporządzeniu wykonawczym oraz dokumentach aplikacyjnych od czasu ostatniego naboru wniosków z tego obszaru wsparcia, który cieszył się dotychczas bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uprawnionych do skorzystania z tej pomocy.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.) wprowadzono zmiany dotyczące m.in..

  • doprecyzowania zakresu kosztów niekwalifikowalnych dotyczących maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia powyższe ograniczenie dotyczy nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak nabyte w ramach PROW 2007-2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa - w przypadku, gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007-2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa;
  • miejsca składania wniosku przez osoby wspólnie wnioskujące w przypadku, gdy ich gospodarstwa położone są w więcej niż jednym województwie w powyższym przypadku wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w takim przypadku wniosek składa się w Oddziale Regionalnym właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji;
  • uproszczenia dokumentów aplikacyjnych w zakresie oświadczeń oświadczenia:
  1. właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącym współwłasność tego podmiotu i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji,
  2. współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania,
  3. współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład, którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania, które zostały połączone w jedno uniwersalne oświadczenie;
  • dodatkowe możliwości poświadczenia kopii określonych dokumentów tj. kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym, że kopie: umowy wspólnego używania przedmiotu operacji, dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisami o rachunkowości oraz dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą być potwierdzone przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jedną z osób wspólnie wnioskujących;
  • kryterium wyboru dotyczącego uczestnictwa w systemach jakości tj. punkty za to kryterium przyznane zostaną jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem – przyznaje się 2 punkty, z tym, że w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007, jeżeli operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi, co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie – przyznaje się 4 punkty.

W odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych zmiany dotyczą usunięcia z formularza wniosku o przyznanie pomocy danych, które są dostępne w załącznikach do wniosku. Kolejną zmianą, jaka została wprowadzona jest połączenie trzech oświadczeń współposiadaczy w jedno zbiorcze oświadczenie oraz zmiana w udostępnionym formularzu biznesplanu. Powyższe zmiany mają na celu uproszczenie w sposobie ich wypełniania.
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy stanowi obecnie połączenie dotychczasowych załączników nr 1-3 (Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania, Oświadczenie Właściciela albo Współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji, w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącym współwłasność tego podmiotu i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji, Oświadczenie Współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład, którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania).
W formularzu biznesplanu wprowadzono usprawnienia, które ułatwiają jego wypełnienie. Wiele z planowanych w tym obszarze wsparcia operacji nie ma wpływu na prowadzoną w gospodarstwie produkcję zwierzęcą. Mając powyższe na uwadze wprowadzone zostało udogodnienie w postaci pól wyboru, które dostosowują biznesplan do właściwego wpływu operacji na gospodarstwo.
Na stronie tytułowej w przypadku wyboru typu operacji "racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu” określa się, czy operacja ma wpływ na zmiany w produkcji zwierzęcej w okresie docelowym.
Wskazanie opcji, iż operacja NIE MA wpływu na zmiany w produkcji zwierzęcej w okresie docelowym spowoduje zablokowanie do edycji arkusza "Roczne_obroty_zwierzat_rd". Arkusz ten zostanie wypełniony automatycznie danymi wpisanymi w arkuszu "Roczne_obroty_zwierzat_rb”. Uzupełnione danymi z okresu bazowego i zablokowane do edycji zostaną również kolumny dotyczące okresu docelowego dla wierszy dot. produkcji zwierzęcej w arkuszach "Pozostala_produkcja”, "Zakupy” oraz "Sprzedaże".
Ponadto na stronie tytułowej Wnioskodawca określa czy jego gospodarstwo w okresie bazowym podlega obowiązkowi dywersyfikacji upraw. W sytuacji, gdy gospodarstwo podlega dywersyfikacji, arkusz "Przypisanie_upraw_do_działek” zostanie ukryty. Wypełnienie arkusza pozostaje obowiązkowe dla Wnioskodawców, których gospodarstwa nie podlegają dywersyfikacji upraw przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie (u których grunty orne zajmują mniej niż 10 ha).

Pozostałe zasady przyznania pomocy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych nie uległy zmianie w odniesieniu do naboru z obszaru D przeprowadzonego w 2016 r.

Źródło: krir.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.