"Drogi" na gruntach rolniczych

"Drogi" na gruntach rolniczych

W dniu 9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek z zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR z dnia 8 października 2018 r. zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek. Gminy naliczają podatek od nieruchomości za grunty na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi „dr”.

Takie oznaczenie geodezyjne zostało narzucone w ramach tzw. modernizacji ewidencji gruntów, prowadzonej przez starostów. W większości przypadków te grunty oznaczone jako „drogi” to grunty użytkowane rolniczo. Takie postępowanie powoduje dodatkowe obciążenia fiskalne rolników związanych z odprowadzaniem podatku od nieruchomości. Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów na wniosek rolnika jest uciążliwa administracyjne i wykonywana jest na koszt wnioskodawcy, czyli rolnika.

Stosownie do wiersza 18. Drogi – dr pkt 2 ppkt 1) w tabeli załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 poz. 1034) do dróg nie zalicza się dróg wewnętrznych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ww. przepisem grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie stanowią dróg w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Zatem grunty takie co do zasady nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem rolnym.

Źródło: krir.pl

Redakcja ATR

Reklama
Powiązane artykuły